mandag, mai 05, 2008

Primum non nocere

Lørdag publiserte VG en kronikk av styrelederen i Norsk nevrologisk forening, Ole-Bjørn Tysnes, med tittelen ME ingen nevrologisk sykdom.
Kronikkforfatteren mener at fordi forskningen hittill ikke har kunnet knytte ME til forandringer i nervesystemet, kan man heller ikke klassifisere lidelsen som nevrologisk sykdom.

Tysnes skriver under dekke av å ville hjelpe ME-pasientene:
Pasientene må av leger og trygdemyndigheter aksepteres for de alvorlige helseplager de har

Dette kan man jo være enig i. Men fortsetter man å lese, blir det ganske fort tydelig at Tysnes ikke er like opptatt av å hjelpe ME-pasienter som han er av å putte ME-lidelsen i psykosekken:
I forskningsbaserte studier er det påvist endringer i blodstrøms- og temperaturregulering, hormonnivå samt immunsystemet [...] Slike funn er også dokumentert ved forøket stressnivå

Dette kunne ha vært uproblematisk om ikke Tysnes hadde snakket om stress utelukkende som en tankestyrt/psykisk faktor. Han har rett og slett oversett det andre eksperter sier om den vedvarende stressrespons/ forstyrrelse i det autonome nervesystemet (sympaticus) ME-pasienter rammes av:
ME-pasienter lider av en vedvarende stressrespons. Det finnes kroppslige stressreaksjoner (under/etter infeksjoner, forgiftninger og skader), såvel som mentale. Man kan altså ikke snakke om ME som en utelukkende somatisk eller psykisk lidelse. Det er den genetiske og individuelle evnen til å takle stress/ infeksjoner/ skader som er avgjørende for om et menneske utvikler ME eller ikke.

Når han så fortsetter sine lite subtile hentydninger til psykiatri og ovenikjøpet anbefaler kognitiv terapi og gradert opptrening som behandling, blir det fort tydelig at det viktigste ved denne kronikken er alle de tingene Tysnes IKKE nevner, og alle de tingene han nevner men ikke har forstått. Jeg vil ta meg den frihet å omtale noen av dem, slik at det ikke oppstår flere misforståelser.

Tysnes forteller at pasienter som utredes for ME, undersøkes av indremedisinere og nevrologer, oftest uten funn. Det han glemmer å nevne er at alle kronisk utmattede også må gjennomgå grundig psykiatrisk evaluering, og at denne også oftest er uten funn. Energi- og immunsvikt etter eksempelvis infeksjoner kan altså ikke forklares psykiatrisk heller.

Det råder uenighet i fagmiljøet om det Tysnes presenterer som absolutte sannheter, og han viser i kronikken ganske tydelig de tingene han ikke forstår ved begrepet stress. Blant annet henviser han til Wyllers forskning rundt stressresponsfaktorer hos ME-syke, og sier at denne forklaringen har full støtte i det brede lag av norsk nevrologisk fagmiljø.

Jaha, så når en lidelse ikke lar seg forklare med 100% sikkerhet indremedisinsk, nevrologisk eller psykiatrisk, så må vi velge en av kategoriene? Og da velger vi psykiatri, fordi lidelsen ikke lar seg gipse, medisinere eller masseres bort?
Vi vet en god del om ME. Vi vet at det ikke er en psykiatrisk lidelse, og pasientene har ingen klassisk depresjon. En deprimert pasient vil ofte ikke ha noe svar på spørsmålet om hva en ville gjøre i morgen hvis en var frisk. En ME-pasient har derimot straks planene klare.
Vi vet at kognitiv adferdsterapi ikke hjelper og at tilstanden oftest er utløst av en infeksjon eller vaksine. Den gir funksjonsforandringer blant annet i sentralnervesystemet
.
ME-ekspert og nevrolog Harald Nyland i Aftenposten

Vegard Bruun Wyller, som Tysnes henviser til i kronikken, har ved flere anledninger oppfordret fagekspertisen til å unngå skyttergravtendenser og heller søke etter helhetlige og intergrerte forklaringsmodeller rundt ME:
Debatten preges av aktører som anser de biologiske funnene hos ME-pasienter for gjensidig eksluderende. [...] Denne skyttergravskrigen, der begge parter henter ammunisjon fra en nærmest dogmatisk reduksjonisme (psyke vs soma), fremmer hverken vitenskapelig innsikt eller gode helsetjenester.
ME-ekspert Vegard Brun Wyller i VG

Denne oppfordringen har åpenbart gått Tysnes hus forbi. Hans kronikk føyer seg bare inn i rekken av formålsløse synsinger om en sterkt invalidiserende lidelse, og fremmer hverken pasientenes interesser, deres helbred, eller deres rettigheter. Å skrive den under dekke av å ville hjelpe pasientene, blir derfor en ganske selvmotsigende affære.
Noen ganger er det helt greit - jeg vil si nødvendig - å innrømme ting man ikke forstår, og heller bruke energi på å oppnå forståelse:
Det er mye vi ikke forstår ved ME. Vi må derfor være åpne for nye behandlingsformer og teorier som har bevisbar effekt enten vi skjønner mekanismen eller ikke. Men selv om det er mye vi ikke forstår, har ME-pasientene krav på å bli behandlet med respekt - ikke minst av helsevesenet. Det å ikke forstå betyr ikke at det dreier seg om psykiatri.
Dr. Ola Didrik Saugstad i Aftenposten

Hvis Tysnes virkelig tror at det største problemet for ME-pasienter er manglende trygderettigheter, trenger han å opparbeide seg litt innlevelsesevne og kanskje fundere litt på hvorfor leger som han selv synes det er problematisk å benytte den aksepterte diagnosen ME men i steden bruker de mer diffustpsykiatriske, mindre aksepterte fatigue og asteni.

Samtidig kan han jo google psykiatri+stemoderlig behandling og/eller lese litt fakta om ME hos Iskwew.

Jeg ønsker ham lykke til. Nå må jeg gå og hvile. Å drive legeopplysning er dårlig energiøkonomisering. Og burde strengt tatt være unødvendig.

* Overskriften Primum non nocere er fra den Hippokratiske ed og betyr "først, gjør ikke skade". Jeg anser kronikker av Tysnes' type særs skadelig for pasientene såvel som for forskningens fremme

søndag, mai 04, 2008

Daily Rant

Hoi bloggolegaer! Rocketten er altså back from rehab. Ganske langt fra rehabilitert, men det er en annen historie.
Jeg ville bare takke for alle kommentarer på mobilbloggingen. Det har vært verdsatt! LuvvY'all.

Det er igrunnen på høy tid å komme i gang med litt konstruktiv blogging igjen, men jeg får det ikke helt til. Hver gang jeg prøver, er det noe som bremser meg.
Har du noen gang hatt det sånn at visse ting irriterer deg så kraftig at du rett og slett blir litt målløs?
Gang på gang har jeg prøvd å overkomme tausheten ved å skrive konstruktivt og avmålt om irritasjonsmomentene, men så blir det liksom ikke dreis på det. Jeg har forsøkt å ignorere det, heve meg over, men får liksom ikke det helt til heller. Nå har jeg kommet til at jeg kanskje bare må øse ut av meg litt gruff for å kunne fortsette å blogge, so here we go; Peace&Love.

Til Gretten Gubbe no. 1, adresse Bloggeby:
Jeg er dritt lei av mennesker som mener de har noe å lære meg, eller synes jeg bør settes på plass. Spesielt hvis det helt åpenbart er de som trenger å lære/settes på plass.
Ting er ikke alltid åpenbare. Subtilitet, metaforbruk og kreative vendinger kan være bra ting.
Hvis jeg f.eks. bruker et begrep som overskrift til en bloggpost som _tilsynelatende_ ikke har med blogginnholdet å gjøre, betyr ikke det at jeg ikke har skjønt begrepet. Før du bruker energi på å belære meg, kan du jo for eksempel spørre hvorfor jeg har brukt akkurat det begrepet. Mailadressen står oppe til høyre.

Til legestanden, representert ved Gretten Gubbe no. 2:
(Jeg har begynt på et mer konstruktiv tilsvar til leder i Norsk nevrologisk forening, Ole-Bjørn Tysnes' kronikk i lørdagens VG, men først _må_ jeg bare howle dette:)
Jeg er dritt lei av at folk som så åpenbart er totalt blottet for instinktiv intelligens, innsikt, innlevelsesevne og reell (livs)erfaring krever definisjonsmakt i forhold til folks ve og vel. Det er INGEN som forventer at noen skal forstå ALT, så det er helt unødvendig å komme med feilaktige konklusjoner når det er noe du ikke forstår. Et helt enkelt vet ikke eller unnskyld har mer hensikt. Så kan vi sammen stille adekvate spørsmål ved ulike problemstillinger, og forhåpentlig etterhvert komme til riktige konklusjoner.
Kronikker av denne sorten er egentlig bare bevis på at faglig tyngde og klokskap/dyktighet ikke nødvendigvis henger sammen slik det burde gjøre.


Sånn. Takk. I'll be back:-)